Tradycja wielkanocna / Easter tradition

Chodzenie po wołoczebnem na Suwalszczyźnie, Teatr Węgajty.

inne372 inne373 inne391 inne408 inne410 inne423 inne426 inne429

Zdjęcia i tekst: Katarzyna Łukasiewicz

Tłumaczenie: Kasia Wójcik

Po zachodzie słońca, w niedzielę wielkanocną, nad jeziorem Hańcza, we wsiach Dziadówek, Kłapejda, Dzierwany, Jegliniszki  można usłyszeć wędrujące, żywe pieśni wielkanocne. Przez zaorane pola,  wzgórza, doliny, od domu do domu, przy akompaniamencie instrumentów, ze śpiewem na ustach wędruje teatralna kapela współczesnych wołoczebników. Ich śpiew i dźwięk instrumentów unoszą się ponad wzgórzami i dolinami. Skoczna muzyka harmonii, rytmiczne uderzenia bębna i głęboki dźwięk trąby zapowiadają odwiedziny u gospodarzy. 

Tradycja chodzenia po wołoczebnym to miejscowa forma kolędowania wielkanocnego, która zanika od lat 60tych XX wieku. Kiedyś chłopi chodząc po gospodarstwach, śpiewali Konopielki życząc kawalerom i pannom na wydaniu zmiany stanu cywilnego, a gospodarzom dobrobytu i urodzaju. Podziękować trzeba było kiełbasą, koszem jajek czy butelką wódki. Kto nie odwdzięczył się hojnie, tego spotkać mogło nieszczęście, kobietę czekało staropanieństwo, mężczyznę życie kawalera. Chodzenie po wołoczebnem to wczesnowiosenny zwyczaj integralnie związany z symboliką ziemi. Wiosna to początek, to nowy okres wegetacyjny, w którym ziemia budzi się ze snu. Antropologicznym mitem założycielskim jest  rytuał, w którym chłop przeciągany był po roli. Imitując ruchy kopulacyjne, swym nasieniem czynił ziemię płodną i urodzajną.

Teatr wskrzesza tradycję. Taka współczesna wędrówka po domach we wsi to spotkanie z drugim człowiekiem. Rozpoczyna się pieśń, gospodarze wychodzą z domu, zapraszają do środka zostawiają  na chwilę świat w telewizorze. Wchodzimy w ich prywatność. Zapraszamy do wspólnego śpiewu, tańca i zabawy. Wirujemy my i podłoga wiruje, gospodarz przepija do nas po kolei. Wołoczebne to prawdziwa uczta, pieczony w piecu chleb, pasztet, sałatka z warzyw z ogródka, wódka księżycówka pędzona w świetle księżyca, kiełbasa domowa i ciasto domowe. W domu jest ciepło i przytulnie. Rozmawiamy  o codzienności, o wnukach które opuściły wieś w poszukiwaniu szczęścia w mieście, o glebie nieurodzajnej, o księdzu z parafii, o rodzinie. Odwiedzamy starszą pani, która została sama na tym świecie, teraz ona nam zaśpiewa. Idziemy, kolejny dom czeka.

W lany poniedziałek w gospodarstwie znanego wszystkim Henryka, zbierają się zaproszeni goście, którzy przyszli na „Zajście”. W drewnianej chacie, co roku pokazywane jest widowisko opracowane przez uczestników warsztatów Innej Szkoły Teatralnej.  Na scenę wychodzą kolejno osoby w maskach, na które widownia reaguje bardzo żywo, to galeria życiowych postaci. Wszyscy znamy je bardzo dobrze, kobieta z dużym biustem, czerwonych ustach i długich rzęsach, mężczyzna ukrywający erekcję, żebraczka, pan z dużym brzuchem. Pojawia się wyczekiwany przez dzieci smok o trzech głowach, królewna i święty Jerzy.  Sceny znane z codzienności łączone są z dialogiem o przyszłości Ziemi. Kultura ludowa i obrzędowość łączą się z teraźniejszością. Widowisko trwa, teraz tworzą je zaproszeni goście i mieszkańcy. W chacie w Dziadówku odbywa się prawdziwa potańcówka.

Teatr Węgajty powstał w 1986 roku, to był czas na rodząca się wolną kulturę, czas na nowy stosunek do tradycji. Język ciała, wielość środków wyrazu, nowa narracja, wschodnia tradycja pracy z maską, improwizacja, obrzędowość i inspiracje Jerzym Grotowskm wyznaczają metody pracy. Teatr podczas tradycyjnych wypraw poszukuje pieśni ludowych i żywych form obrzędowych. Węgajty to współcześni podróżnicy, ich praca teatralna toczy się w nieustannym dialogu z tradycją źródeł, otaczającą nas rzeczywistością i przyszłością.

Walking for “wołoczebne” in the Suwalki region , Węgajty Theater .

After sunset , on Easter Sunday , by the lake Hańcza , in villages Dziadówek , Kłapejda , Dzierwa , Jegliniszki you can hear roving , live Easter songs . By plowed fields, hills, valleys, from house to house, with the accompaniment of instruments, goes contemporary theatrical band singing. Their vocals or instruments sound floating over the hills and valleys. Lively music  of accordion, the regular beating of the drum and the deep sound of the trumpet herald their visit.

The tradition of walking for “wołoczebne” is a local form of caroling during Easter, which started to disappear in the 60s of the twentieth century. Once peasants walking from one form to another, were singing Konopielki wishing bachelors and maidens changes in their marital status and for the hosts prosperity and abundance. As a way to express thankfulness host had to give them sausages,  basket of eggs or bottle of vodka. Who didn’t reciprocated generously could meet misery, a woman waiting spinsterhood , a man life as a bachelor.

Walking for wołoczebne  is an early spring custom integrally linked with the symbolism of the earth. Spring is the beginning , the new growing season in which the earth wakes up from winter sleep. Anthropological myth of its beginning is a ritual, in which the peasant was dragged on the farmland. Imitating copulatory movements , his semen did the land fertile and fruitful .

Theatre revives the tradition. This contemporary wandering round the village from house to house is  an encounter with another person. It begins with a song, hosts go out the house, invite ti visti and leave for a while the world in TV. We enter their privacy. Invite to join singing, dancing and having fun. Spinning, we and the floor rotates , the host dink with to us in turns. Wołoczebne is a real treat , baked in the oven bread, pâté, salad with vegetables from the garden , vodka księżycówka which is propelled in the moonlight, homemade sausages and cakes . The house is warm and cozy. We talk about everyday life, about grandchildren who have left the village to seek their fortune in the city, about infertile soil, about the parish, family. We visit an elderly lady who was left alone in the this world, now she is going to sing. Let’s go, another house awaits us.

On the Easter Monday, at the farm of well-known Henry, gather the guests who came for „the incident”. In a wooden hut, every year is shown a spectacle directed by participants of Another Theatre School workshop. One after another at the stage emerge people in masks, to which the audience responds very lively, this is a true gallery of living characters. We all know them very well , a woman with big breasts, red lips and long eyelashes, men hiding erection, a beggar, a man with big belly. Then appears awaited by the children dragon with three heads, a princess and Saint George. The scenes known from everyday life are combined with dialogues about the future of the Earth. Folk culture and rituals are now combine with the present. The show goes on, now it is made by invited guests and residents. In the hut in Dziadówka takes place a real dance .

Węgajty Theatre was established in 1986, it was the time for the nascent of free culture, time for a new attitude to tradition. Body language, a variety ways of expressions, a new narrative, eastern tradition of working with the mask, improvisation, rituals and inspiration to Jerzy Grotowskm define their working methods . Theatre during its trips seek for the traditional folk songs and viable forms of rituals. They are modern travelers and their theatrical work is held in a constant dialogue with the traditional sources , with the surrounding reality and the future.

 

 

Elementarz projektanta

PLAKAT RGB_A4zdjęcie_mediazdjęcie_mediazdjęcie_mediaZrzut ekranu 2014-04-7 o 21.20.00zdjęcie_mediazdjęcie_mediazdjęcie_media

 

 

tekst i tłumaczenie: Kasia Wójcik

14 i 15 kwietnia w Poznaniu odbędzie się Elementarz Projektanta – konferencja poświęcona przedsiębiorczości projektantów graficznych. Jest to inicjatywa dwóch studentek projektowania graficznego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu – Pauliny Kacprzak i Olgi Rafalskiej.

Skąd pomysł? Co Was zainspirowało?
Dzięki pierwszym doświadczeniom z klientami i odbyciu staży wakacyjnych miałyśmy okazję przekonać się jak mała jest nasza wiedza na temat zawodu projektanta. Ponieważ okazji do spotkań z doświadczonymi projektantami nie ma wiele, postanowiłyśmy same takie spotkanie zorganizować i zaspokoić swój głód wiedzy, a przy okazji też kilkuset innych osób.

Do kogo chcecie trafiać?
Chcemy trafić do początkujących projektantów – głównie studentów i absolwentów kierunków projektowych. Konferencja ma pomóc im odnaleźć się w realiach rynku pracy czy biznesu. Mamy nadzieję, że dzięki wykładom, uczestnikom będzie łatwiej obrać kierunek swojej kariery –  czy to będzie praca w agencji reklamowej, praca w małym studiu graficznym, a może własna firma. Gdy mamy obrany cel, dużo łatwiej jest nam się rozwijać, nawet jeśli ten cel z czasem ulegnie zmianie. Postaramy się w trakcie konferencji wyjaśnić na czym polegają różnice między poszczególnymi formami zawodowymi. Prelegenci podzielą się swoimi subiektywnymi odczuciami i doświadczeniami. Opowiedzą o pracy z klientem, o negocjacjach, współpracy z partnerami i podwykonawcami, a także o tym jak wyceniają swoją pracę.

Jak przebiegały przygotowania?
Przez cały czas miałyśmy bardzo duże wsparcie ze strony Uczelni. Zarówno nasz dziekan profesor Krzysztof Kochnowicz , jak i nasz promotor dr Wojciech Janicki pomagają nam podejmować decyzje i dzielą się swoim doświadczeniem. Bardzo nam kibicują, co daje nam energię do działania. Organizacja takiego wydarzenia jest świetnym doświadczeniem, które na pewno wykorzystamy w przyszłości przy planowaniu kolejnych działań – ale to na razie tajemnica

Wśród zaproszonych gości będzie można usłyszeć między innymi Mamastudio, czy też Daniela Mizielińskiego ze studia Hipopotam skąd taki dobór prelegentów?
Zaprosiłyśmy tych projektantów których osobiście bardzo cenimy i podziwiamy. Zawsze patrząc na kogoś z daleka ma się wrażenie że jego praca jest idealna – że ma świetnych klientów, piękne biuro i fajnych współpracowników. Rzeczywistość jest zawsze trochę mniej różowa, a ich sukces jest okupiony ciężką pracą i wieloma potyczkami. Jesteśmy bardzo ciekawe wykładów naszych gości, mają ogromne doświadczenie i masę wiedzy do przekazania młodszemu pokoleniu.

Czego życzyłybyście dzisiejszym studentom uczelni artystycznych?
Wiary we własne możliwości i lepszego dostępu do wiedzy na temat praktycznych aspektów pracy. Mimo że od czasu do czasu zdarzają się spotkania na takie tematy, to jednak wciąż na uczelniach artystycznych brakuje zajęć z szeroko pojętego biznesu. Mamy świadomość tego, że zmiany nie przyjdą od razu, jest to proces – może dzięki takim wydarzeniom jak Elementarz Projektanta władze uczelni artystycznych przychylniej spojrzą na wdrożenie tego typu zajęć do programu nauczania.

program-03On 14th and 15th of April in Poznan will be held Elementarz Projektanta – a conference on entrepreneurship graphic designers. It is an initiative of two graphic design students from the University of Arts in Poznań – Paulina Kacprzak and Olga Rafalski.

Where did you find the idea? What inspired you?
With the first experience with clients and completing our internships we had the chance to see how small is our knowledge about the profession of designer. Because there is no so much opportunities to meet with experienced designers,  we decided to organize such a meeting themselves and satisfy our thirst for knowledge, and at the same time, also hundreds of other people.

Who are you aiming at?
We want to get to the novice designers – mostly students and graduates of design. The conference is designed to help them find the realities of the labor market or business. We hope that through lectures, it will be easier for participants to choose the direction of their career – whether it will be a job in an advertising agency , working in a small graphic studio , and maybe their own company. When we have a chosen target, it is much easier for  us to develop, even if this goal is changing over time. We will try  at the conference to explain what are the differences between the various forms of work. The speakers will share their subjective feelings and experiences. Talk about working with the client, negotiations, cooperation with partners and subcontractors, as well as about how they valuate their work.

How was the preparations going on?
For the whole time we had a very strong support from the University. Both our dean Professor Krzysztof Kochnowicz and our promoter Wojciech Janicki helped us make decisions and share with us their experience. They cheer us on very much, which gives us the energy to act. The organization of such an event is a great experience that surely will use in the future when planning the next steps – but it’s a secret for now.

Among the other guests we will have a chance to hear Mamastudio or Daniel Mizieliński from the studio Hipopotam, why such a choice?
We invited these designers which we personally highly appreciate and admire. Always looking for someone from a distance we have impression that his work is perfect – they has great customers, a beautiful and cool office colleagues. Reality is always a little less pink and their success is paid for with hard work and many skirmishes . We are a very interesting lecture of our guests have a great experience and the mass transfer of knowledge to the younger generation .

What would you expect from today’s students to schools of art ?
Self-confidence and better access to knowledge about the practical aspects of the work . Although from time to time, meetings on such topics , it is still art schools lack the broad classes of business. We are aware that the changes will not come right away, it is a process – perhaps due to events such as Primer Designer arts university authorities look favorably on the implementation of this type of activities into the curriculum .

Jak w domu / Like at home

1

tekst i zdjęcia: masz.talerz

W restauracji DOM poczujesz się jak u siebie. U progu przywitają Cię  właścicielki a kelnerka poda szklankę wody i gorącą jeszcze focaccię. Miejsce jest jasne, z drewnianymi stołami. Kiedy świeci słońce przestrzeń wypełnia światło wpadające przed duże okna. Można też wyjść na taras. Baristka przyrządzi pyszną kawę, a w półotwartej kuchni możesz podglądać kucharzy. Menu jest krótkie i spójne z kilkoma pozycjami stałych dań i z lunchami, które zmieniają się codziennie.

My zdecydowaliśmy się na filet z łososia z fenkułem z patelni na ziemniakach z francuską musztardą w sosie winno-śmietanowym, filet z piersi kaczki na puree z gruszki z chatneyem gruszko-figowym w sosie na bazie czerwonego wina oraz risotto z burakiem. Każde danie było obłędne, a kolejny kęs wiązał się z eksplozją smaków. Mateusz-szef kuchni ma doskonały smak i poczucie estetyki. Restauracja DOM powinna znaleźć się na WAszej liśćie ‚must go ‚.

In DOM (pol. HOME) restaurant you will feel like at home. You will be greated by the owners as soon you’ll enter the place and waitress will hand you water and hot foccacia. Interior is bright with wooden tables. In sunny days sunlight fills the whole space. There’s also a nice terrace. Barista will serve you a decent cup of coffe and in open kitchen you can watch cooks at work. Menu is short and consistent and lunches change every day.

We’ve tried fried salmon with fennel served with potatos with french mustard and creamy wine sauce, as well as duck fillet with pear puree and pear and fig chatney. All was amazingly tasty and every bite was an explosion of tastes. Mateusz – the chef does a great job! DOM should be on your ‚must go’ list. 

3 4 2 5 6

 

Gadka szmatka

1m

 

tekst i zdjęcia: masz.talerz

Do Gadki Szmatki wybraliśmy się w porze lunchowej. Zamówiliśmy talerz przystawek, makaron z kurczakiem oraz sałatę z melonem, serem kozim i dresingiem pomarańczowym. Ceny za posiłek zaczynają się od 10 zł a kończą na 35 zł.

Restauracja ma specyficzną atmosferę. Jest przestrzenna. Ma drewniane stoły i miejsca do siedzenia. Na środku restauracji jakby spod ziemi wyrasta drzewo. Można też rozsiąść się na hamaku, albo leżaku. Warto przyjść tu wieczorem, kiedy odbywają się koncerty muzyczne. Dobra wiadomość dla fanów piwa – znajduje się tutaj spory wybór tego trunku. Na deser skosztujesz domowych wypieków.

Godziny otwarcia: Pon-Niedz: 11-23

Adres: Pokorna 2, lokal 12, Warszawa

We visited Gadka Szmatka during lunch break. Ordered a plate full of starters, pasta with chicken and a melon, goat cheese and orange dressing salad. Prices for one meal start from 10 złoty. The most expensive dish on the menu costs 35 złoty.

The restaurant has a quire specific atmosphere, it is very spacious with wooden tables and chairs. In the middle there is a tree which seems to grow out of nowhere. You can also sit in the hamak or lie down in the deckchair. We suggest to visit the place in the evening, because there are concerts organized. And there is good news for beer fans: you can get here a very range collection of beer. Homemade cakes as a dessert. And nice service.

Opening time: Mon – Sun: 11-23

Address: Warsaw, 2 Pokorna Str. / 12

2m 3m 4m

 

 

 

Opowieści z Doliny Muminków / Stories from the Moomin Valley

Tove simmar på Klovharun

Fot. Per Olov Jansson
Klovharu/Haru – wyspa położona w Zatoce Fińskiej, ukochane miejsce Tove
Jansson, gdzie pisarka lubiła wieść życie pustelnicze, pływając w zatoce i
ciesząc się wolnością. Chatkę zaprojektowała Raili Pietilä, bratowa partnerki życiowej
Tove 
Jansson, Tuulikki Pietilä. Składała się ona z jednego pokoju, okien
wychodzących na wszystkie strony świata oraz sauny położonej między klifami.
Tove i Tuulikki znalazły to miejsce na początku lat 60. XX wieku i póki
miały siłę pływać łodzią i łowić ryby, spędzały tu każde lato (przez prawie
30 lat).

Selfportrait

Autoportret. C Moomin CharactersT

Tove Jansson (1914-2001) – malarka, ilustratorka, pisarka i twórczyni ukochanych przez dzieci i dorosłych książek o Muminkach. Stała się jedną z najważniejszych artystek fińskiej sztuki wizualnej w okresie powojennego złotego wieku modernizmu. Chciała tworzyć sztukę na swoich własnych warunkach – tylko niewielu artystom udało się tego dokonać z taką oryginalnością.

Wychowywała się w rodzinie artystycznej. Jej ojciec, rzeźbiarz Viktor Jansson, zawsze miał nadzieję, że córka również wyrośnie na artystkę. Rzeczywiście, obserwując i ucząc się od swoich rodziców, Tove poszła za ich przykładem i zrobiła karierę jako pisarka, malarka, graficzka, karykaturzystka i twórczyni komiksów. 

Zadebiutowała jako graficzka prasowa w 1928 roku – miała wtedy niespełna 14 lat. Później studiowała malarstwo w Sztokholmie, Helsinkach i Paryżu. Pierwszy raz wzięła udział w wystawie w 1933 roku i wtedy też wydała pierwszą książkę z własnymi ilustracjami. W latach czterdziestych XX wieku zaczęła pisać i publikować utwory w różnych periodykach. Jesienią 1945 roku wyszła drukiem pierwsza część muminkowej sagi: Małe trolle i duża powódź. Po dwóch kolejnych powieściach: Komecie nad Doliną Muminków (1946) i W Dolinie Muminków (1948) pisarka zyskała ogromną popularność, a jej bohaterowie na stałe zagościli w domach i sercach czytelników.

Jansson przekształcała i rozszerzała swoją sztukę ekspresji niestrudzenie do ostatnich lat życia. Jej prace są odzwierciedleniem całej filozofii życia, wywołując entuzjastyczne reakcje dzieci i dorosłych we wszystkich krajach, w których znane są jej prace.

Ogromny sukces międzynarodowy Jansson sprawił, że jest jedną z najbardziej znanych fińskich artystek na świecie. Rok 2014, z okazji 100-lecia urodzin Jansson, daje kolejną okazję do nowego spojrzenia na dzieło jej całego życia. Z tej okazji w trasę po Polsce rusza wystawa przedstawiającą sztukę i życie Tove z różnych perspektyw.

Tove Jansson (1914-2001) painter, illustrator, writer and the creator of the beloved by children and adults Moomin series. With her multifaceted life’s work she became one of the key artists in Finnish visual art during the postwar golden age of modernism. Like her entire generation Jansson wanted to create art on her own terms but only few have accomplished this with such originality. As a visual artist, illustrator and author, Jansson expanded and transformed her expression tirelessly up to the last years of her life. Her works are a reflection of an entire life philosophy, eliciting enthusiastic responses from children and adults alike in all countries where her works are known.

Tove grew up in an artist family, living and breathing art. Her father – Victor Jansson was a sculptor. He always hoped one day Tove would be a great artist. The openminded, bohemian home atmosphere encouraged the talented Tove to search her own artistic expression, which produced striking results with intuitive certainty from early on. Their firstborn became one of the best known Finnish artists in the world.

Debuted as a press illustrator in 1928 when she was just 14 years old she later on studied art in Stockholm, Helsinki and Paris. Her first exhibition was organized in 1933 and then she also had her first book published. In the 1940’s she contributed to lots of magazines. In the autumn of 1945 the first volume of Moomin books was published: The Moomins and the Great Flood. Soon it became the most prominent and best known part of Jansson’s career as an artist. In this book Moomintroll was accompanied by an entire family of Moomins and an assortment of other creatures drawn to Moomin Valley. The story was further animated by the author’s illustrations depicting Moomin life with clean graphic lines.

Jansson’s tales from Moomin Valley were not simply childrens stories, but presented an entire philosophy of life. The world of friendly Moomins was easy to enter, but readers found a deeper level behind the characters and their adventures.

Jansson’s immense international success made her one of the best known Finnish artist in the world. The year 2014, with Jansson’s 100th anniversary, is another great opportunity to take a new look at her entire body of work.

To celebrate the anniversary there is a special website created: www.tove100.com

Terminy wystawy:

 28.03 – 6.04 Szczecin Teatr Lalek PLECIUGA

10.04 – 5.05 Poznań Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

12.05 – 18.05 Kraków Festiwal Literatury dla Dzieci i Młodzieży

19.05 – 25.05 Warszawa Festiwal Literatury dla Dzieci i Młodzieży

 

Pewnego razu / Once upon a time

tekst i zdjęcia: masz.talerz

Do Pewnego Razu Cafe poszliśmy na duże śniadanie, które odbywa się co tydzień w sobotę. Wszyscy goście siedzą przy jednym, długim stole, podają sobie miseczki z przysmakami, rozmawiają i poznają się nawzajem. Jest rodzinnie, przyjaźnie i gwarnie. Musicie liczyć się z tym, że podczas takiego śniadania siedzicie talerz w talerz, łokieć w łokieć z osobami, które widzicie pierwszy raz. Nam to właśnie najbardziej podoba się we wspólnym jedzeniu. Mogliśmy też poznać opinię gości na temat posiłku.

W Pewnego Razu Cafe spodziewajcie się kuchni wegetariańskiej i wegańskiej. Lekkiej – ale sycącej i zdrowej. W tygodniu zjecie tutaj śniadania i lunche. Popijecie zdrowym koktajlem, a na osłodę zagryziecie ciastem. Oboje z Kamilem jesteśmy baristami, dlatego jeśli mamy możliwość spróbowania kawy w nowym miejscu, bardzo chętnie to robimy. W menu znajdują się kawy z ekspresu i parzone metodą alternatywną (aeropress, drip, chemex). Z czystym sumieniem możemy polecić tamtejszą kawę. Ceglane ściany, stoły z pięknego grubego drewna (marzę o takim!) – wystrój wnętrze jak dla nas idealny. Gdzie tylko rzucisz okiem – znajdziesz świeże kwiaty. Pewnego razu cafe jest miejscem, do którego chce się wracać. Spotkajmy się przy jednym stole.

Pewnego razu cafe, ul. Dzielna 15, Warszawa

Godziny otwarcia: Pn-Pt 9:00 – 21:00; Sob-Nie 9:00 – 20:00

We went to Pewnego razu cafe for a big breakfast, which takes place every Saturday. All guests are sat behind one long table, passing plates with food, chatting and getting to know each other. All in a friendly and lively atmosphere. You have to be prepared to sit next to a stranger. And that is what we like about these breakfasts the most. We could easily ask peaople about their opinion about the food.

Pewnego razu cafe serves vegetarian and vegan cuisine.  Light, yet filling and healthy. During the week you can come for brakfast or lunch. You always can count on fresh coctails and cakes for dessert. Both Kamil and I are baristisas, so whenever we have a chance to test coffee, we do it with pleaseure. In menu of Pewnegu razu cafe apart from traditionally brewed coffees there are aeorpress, drip, chemex. We can honestly recomend all of them. Brick walls, wooden tables (I want one like that!) – that is a design we really like. And there are floweres everywhere. Pewnego razu cafe is a place where you will keep coming back to. Let’s meet by their table.

Pewnego razu cafe, ul. Dzielna 15, Warszawa

Open: Mon-Fri 9:00 – 21:00; Sat-Sun 9:00 – 20:00

3 7 6